Alkuun

1. Johdanto

Jännitelukitus on menetelmä solukalvon ionivirtojen tutkimiseksi.
Solukalvon elektronisena sijaiskytkentänä voidaan käyttää kon-
densaattorin ja ohjatun resistanssin rinnankytkentää kuvan 1 mu-
kaisesti.

Kuva 1. Solukalvon sijaiskytkentä.

Solukalvon yli kulkeva virta voidaan kirjoittaa

(1)

Yleensä ionikanavia tutkittaessa kapasitanssin aiheuttama virtater-
mi ei ole kiinnostava vaan se vain vaikeuttaa kokeiden laskennallis-
ta käsittelyä. Koska kapasitanssin virtatermi on jännitteen muutok-
seen verrannollinen, siitä päästään eroon jännitelukituksella eli pitä-
mällä solukalvon yli oleva jännite vakiona ajan suhteen.


Seuraava sivu

Copyright © 1998, 1999 Mika Letonsaari