Welcome to my Site

6.10.2010

Piraattipuolue - liberaalius

Lähes koko itsenäisyytemme ajan Suomen politiikka on ollut vahvasti sidoksissa sijaintiimme idän ja lännen välissä. Vasemmisto-oikeisto -akseli on sopinut suomalaisen politiikan kenttään luontevasti.

Kylmän sodan hiipuminen 80- ja 90-lukujen vaihteessa merkitsi kuitenkin länsimainen liberaalin demokratian ja markkinatalouden voittoa valtion vahvasti ohjaamasta sosialistisesta yhteiskuntamallista. Suurten ideologioiden aika oli ohi.

Suomessa politiikan aatteellisuuden kuihtuminen on sujunut huomaamattomasti. Huomion ovat vieneet Suomen kokema talouden vuoristorata sekä totuttelu elämään osana Euroopan unionia.

Politiikka Suomessa on kuitenkin kriisissä. Suurten puolueiden erot ovat kadonneet. Jos mielipiteissä löytyy eroja, teoissa nekin häviävät. Substanssin puute on johtanut politiikan rappeutumiseen.

Millaista sitten on uusi Kylmän sodan -ajan jälkeinen politiikka? Parhaiten muutos nähdään länsivaltojen ytimessä Yhdysvalloissa.

Republikaanien politiikka on Ronald Reaganin ajoista lähtien siirtynyt arvokonservatiiviseen suuntaan. Se on luonut stereotyyppisen ihanteen perinteisistä amerikkalaisista arvoista, joihin kuuluu vahva uskonnollinen arvopohja. Demokraatit ovat taas valinneet liberaalin perinteisiä arvoja kyseenalaistavan linjan.

Tällä konservatiivi-liberaali -akselilla liikkuvat myös tämän päivän Suomalaisen politiikan kuumat kysymykset: Onko omassa kulttuurissamme jotain perustavan laatuisesti parempaa kuin “vieraissa” kulttuureissa? Onko perinteisiin arvoihin vetoaminen riittävä peruste poliittiselle kannanotolle?

Näkemyksiä kannattaa pohtia syvällisemmin. Millaisista maailmankatsomuksista näkemyserot saavat alkunsa?

Francis Fukuyaman esittämän Historian loppu -teorian* voidaan katsoa kiteyttävän liberaalin ajattelun optimismin. Teorian mukaan länsimaalainen liberaali demokratia tulee leviämään Kylmän sodan jälkeen kaikkialle sen osoittauduttua toimivimmaksi yhteiskuntamuodoksi.

Valistuneisuuden myötä valtioiden väliset konfliktit vähentyvät ja koittaa rauhan sekä vaurauden aika. Liberaali demokratia sulattaa kulttuurit yhteen, kuten Euroopan kansallisvaltioiden kanssa on käynyt. Uhkina Fukuyama näkee vain tekniikan kehittymisen ja luonnonvarojen riittävyyden.

Samuel P. Huntington on esittänyt vastakkaisen näkemyksen, ns. Kulttuurien yhteentörmäys -teorian**, jonka mukaan Kylmän sodan poliittisen epävakauden jälkeen seuraava merkittävä historian vaihe ovat kulttuurien väliset konfliktit.

Konservatismissa omia aatteellisia tai kulttuurisia arvoja pidetään itseisarvoja. Tämä johtaa omien ja muiden väliseen vastakkainasetteluun. Tästä näkökulmasta konfliktit ovat väistämättömiä.

Kulttuurien yhteentörmäys -teoria on lisäksi itseään toteuttava ennustus: Jos uskomme kulttuurien yhteentörmäykseen, se johtaa tekoihin jotka edistävät tämän toteutumista. Valinta akselilla liittyy siis laajempaan kysymykseen siitä halutaanko valita monimuotoisuuden ja yhteistyön vai kilpailun ja vastakkainasettelujen maailmankuva.

Suomessa liberaalia suuntausta ovat edustaneet lähinnä Vihreät, joita viime aikoina ovat ideologisesti nousseet vastustamaan arvokonservatiiviset Perussuomalaiset. Keskustelu on kuitenkin jäänyt pinnalliseksi nokitteluksi.

Suurten puolueiden reagointi paradigman muutokseen on ollut vielä vaihtelevaa ja epäjohdonmukaista. Tulevien eduskuntavaalien tulos luultavasti ohjaa suuria puolueita ottamaan kantaa jompaan kumpaan suuntaan.

Piraattipuolue ottaa tähän keskusteluun kantaa ruohonjuuritasolla: Vapaa Internet on nykyajan tärkein viestintäväline. Kun keskustellaan pakollisista nettisuodattimista, puhutaan käytännössä sensuurista. Sensuuri ei koskaan palvele kansalaisdemokratiaa.

Yksityisyyden suoja ja mahdollisuus anonymiteettiin ovat korvaamattoman tärkeitä ihmisoikeuksille. Jos haluamme ihmisoikeuksia kunnioittavan demokratian leviävän maailmassa, on vastuutonta rajoittaa näitä oikeuksia meillä.

Samoin tiedon omistamisen problematiikkaan on suhtauduttava vakavasti. Patentit ja vahvat tekijänoikeudet tulevat oleman suurimpia taloudellista epätasa-arvoa ja siten epävakautta aiheuttavia tekijöitä, sillä ne ovat yhä enemmän suurten yritysten ja sijoittajien edunvalvontaa kuin kannustimia luovaan toimintaan.

Piraattipuolue tarjoaa perustellun kannan liberaalin demokratian puolesta. Ääni piraateille on paras tapa vaikuttaa siihen mihin suuntaan Suomen politiikka on menossa!

Mika Letonsaari
Piraattipuolueen Etelä-Savon piiriyhdistyksen puheenjohtaja

* http://en.wikipedia.org/wiki/The_End_of_History_and_the_Last_Man
** http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations